Domluvte si schůzku

Žadatelům o dotaci z řad majitelů rodinných domů nabízíme komplexní administraci žádosti, tedy zajištění celého průběhu a všech procesních kroků, až k úspěšnému čerpání finanční podpory. Spolupráci s investory navazujeme již v okamžiku jejich uvažování o revitalizaci či rekonstrukci jejich domu nebo případně jejich zájmu o čerpání dotace a jsme nápomocni klientům ještě v rozhodovací fázi, kdy prvním důležitým krokem a rozhodnutím je výběr správné a nejvýhodnější investice do jejich domova s nejefektivnější návratností a výší finanční podpory.

Následně zpracujeme veškeré potřebné dokumenty pro řádnou registraci jejich žádosti a zajistíme její úspěšnou akceptaci, aby bylo možno přistoupit k realizaci navržených opatření, případně jejich realizaci doložit. Závěrečnou fází je komplexní administrace dokladovosti pro doložení realizace opatření, včetně závěrečné zprávy odborného dohledu a zpracování formulářů pro doložení realizace nebo případně změn v projektu.

Administraci žádosti Vám můžeme přiblížit v jednotlivých krocích následovně

1. úvodní fáze – energetická studie

 • úvodní energetická studie
 • stanovení úspor a výše dotace (ZDARMA)
 • úvodní bilance a ziskovost solárních a FV systémů (ZDARMA)
 • investiční studie nákladovosti a návratnosti investice do úsporných opatření.
 • doporučení realizace opatření dle výnosu z dotace (stanovení oblasti A.0, A., A.2 nebo až A.3)
 • doporučení vhodného zdroje vytápění nebo systému pro ohřev TUV včetně investiční nákladovosti a stanovení návratnosti investice

2. stávající stav – rekognoskace objektu

 • stavebně technický průzkum objektu autorizovaným stavebním inženýrem
 • zaměření a rekognoskace objektu včetně technologie a skladeb konstrukcí
 • prověření stávajícího topného zdroje a systému ÚT a TUV
 • definování případných stavebních vad konstrukcí a tepelných mostů.
 • digitalizace stávajícího stavu objektu včetně technické zprávy stávajícího stavu (STP)

3. navrhovaný stav – zpracování projektu a energetického posudku

 • návrh opatření pro oblast A,C (příp.B – novostavby)
 • zpracování projektu a energet.posudku (EP) pro příslušnou oblast A   (B,C)
 • zpracování krycích listů (KL) pro všechny oblasti (A,B,C) potvrzené  autorizovaných auditorem nebo energetickým specialistou
 • zpracování evidenčních listů energetických posudků energetickým specialistou nebo auditorem
 • elektronické zpracování všech dokladů do potřebných formátů pro registraci žádosti a jejich uložení do portálu SFŽP

4. inženýrská činnost a zajištění administrace žádosti (SFŽP) = AKCEPTACE

 • zajištění vyjádření stavebního úřadu ke stavebnímu záměru dle příslušného rozsahu navržených opatření (vyjádření, ohláška, stavební  povolení…)
 • kompletace všech dokladů pro podání žádosti o dotaci (stanovisko SÚ, PD, EP, KL, bilance, evidenční list, výpis KN)
 • příprava plné moci a v případě více vlastníků objektu RD formuláře  prohlášení spoluvlastníků (jediná požadované součinnost žadatele kromě vstupních podkladů, ostatní kroky zajišťujeme na základě plné moci a prohlášení spoluvlastníků)
 • příprava a registrace žádosti o dotaci včetně elektronických podkladů na portálu SFŽP (NZU, Kotlíková dotace)
 • zajištění plynulé a bezchybné administrace žádosti o dotaci a následné akceptace žádosti a alokace (rezervace prostředků po   stanovenou dobu k realizaci)

5. realizace projektu – energetických opatření, až po Závěrečnou zprávu odborného dohledu

 • zpracování rozpočtové úrovně realizace jednotlivých opatření v  souladu s Krycím listem Energetického posouzení (EP) nebo jejich kontrola v případě žádosti podané v průběhu nebo po realizaci opatření včetně výběru či kontroly vhodných technologií v souladu s EP a KL
 • zpracování poptávkového řízení a výběr vhodného dodavatele, zhotovitele nebo registrovaného dodavatele (výběr ze seznamu SOD)
 • kontrola a zpracování předávacích protokolů včetně správných SVT kódů použitých materiálů (ETICS) a parametrů odpovídajících KL (krycímu listu)
 • kontrola a zpracování soupisů provedených prací včetně dílčích plnění, stanovení způsobilých a nezpůsobilých výdajů
 • kontrola a zpracování soupisů faktur týkající se energetických opatření   v souladu s KL a celková kontrola fakturace (projekt, posudek, realizace, odborný dohled)
 • odborný dohled nad realizací energetických opatření včetně zpracování závěrečné zprávy odborného dohledu včetně  fotodokumentace (oprávněnou osobou-autorizovaný stavební inženýr)
 • zajištění dokladovosti odpovídající schválenému KL, odborného posudku a projektu včetně faktur a dokladů o úhradě za zpracování odborné závěrečné zprávy včetně autorizace oprávněnou osobou

6. fáze – doložení realizace projektu = PROPLACENÍ DOTACE

 • zajištění prokázání realizace schváleného projektu dle schválených parametrů a v souladu s programem NZU
 • zajištění předávacích a provozních protokolů nebo měření (Blower Doord Test) pro všechny technologie a instalace oblasti C
 • zajištění komplexní administrace doložení realizace na SFŽP čili kompletní servis pro doložení realizace schválených energetických opatření a instalací