Domluvte si schůzku

Za vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám účtujeme ceny dle našeho Ceníku – rozklad cen služeb. Nejsme plátci DPH, tedy ceny jsou konečné.

Náklady spojené s vyřízením dotace jsou v plné míře způsobilý výdaj, jež je podporován samostatnou dotací ve výši 10% způsobilých výdajů na investici do energetických opatření, maximálně však 25 000 Kč.

V těchto výdajích jsou zahrnuty náklady na projekt, vyřízení dotace, posudek a odborný dohled.
Máme 100% úspěšnost v žádostech o čerpání dotací z programu NZÚ.

V případě zamítnutí žádosti, Vám vrátíme zálohu na Váš účet v termínu do 3 dnů.

Administrace žádosti část A

Pro oblast A0+A1, A2
Vstupní inženýring, ověření PD – zaměření objektu 2.500 Kč
Projekt pro program NZU(A0,1 , A2) 28.500 Kč
Digitalizace stávajícího stavu objektu
Návrh energetických opatření
Energetický posudek NZU (A0,1, A2) 12.500 Kč
PENB stávajícího stavu a po navržených opatřeních
Výpočty prostupů a skladem jednotlivých konstrukcí
Administrace žádosti (část A) a inženýring 6.500 Kč
Elektronické podání žádosti včetně všech povinných příloh
Zpracování příslušných formulářů (plná moc, prohlášení spoluvlastníků, žádost na SFŽP)
Zpracování a vyplnění krycích listů včetně příloh
Zajištění vyjádření nebo stanoviska stavebního úřadu ke stavebnímu záměru (energetickým opatřením)

Pro oblast A3, C (včetně rekuperace)
Projekt pro oblast A3 a C 5.500 Kč
Schéma rekuperačního systému včetně.technického popisu technologie a výpočtů
Posudek pro oblast A3 a C 5.500 Kč
Výpočet bilance solárních nebo fotovoltaických systémů
Výpočty tepelných ztrát a výkony navržených technologií
Krycí list C včetně příloh
Bilance solárního systému

Dotace na administraci část A (PD+EP) je až 25.000 Kč nebo maximálně 10% z investičních způsobilých výdajů

Administrace žádosti část B

Pro oblast A0+A1, A2
Závěrečná zpráva odborného dohledu 7.500 Kč
Včetně základních listů výrobků a ověření SVT kódů, fotodokumentace realizace
Zajištění aktualizace krycích listů včetně příloh 2.500 Kč
Zajištění aktuálního výpisu z KN 500 Kč
Zajištění kontroly správností dokladovosti k doložení realizace 5.000 Kč
Včetně určení způsobilých a nezpůsobilých výdajů a jejich rozdělení
Zajištění správného vyplnění formuláře doložení dokladů k realizaci 2.000 Kč
Včetně podání na SFŽP  se všemi úplnými a správnými přílohami
Komunikace a doplnění dokladovosti 2.500 Kč
Dle výzev a požadavků administrátora žádosti (SFŽP) až do úplného schválení
a čerpání podpory

Dotace na administraci část B (závěrečná zpráva odborného dohledu) je: 5.000 Kč